Czynności notarialne

 

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

3. sporządza poświadczenia:

-  własnoręczności podpisu;

- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

- daty okazania dokumentu;

- pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

4.  doręcza oświadczenia

5.  spisuje protokoły

6.  sporządza protesty weksli i czeków

7.   przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

8.   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

9.   sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.